Правилници

Важећи правилници, приручници и посебни протоколи које можете преузети:

 1. Правилник о оцењивању
 2. Правилник о организацији и систематизацији
 3. Правилник о понашању у установи
 4. Правилник о ванредним ученицима
 5. Правилник о испитима
 6. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
 7. Систематизација радних места
 8. Правилник о организацији буџетског рачуноводства
 9. Правилник о вредновању стручног усавршавања
 10. Правилник о похваљивању и награђивању ученика
 11. Пословник о раду школског одбора
 12. Правилник о раду средње школе
 13. Пословник о раду Ђачког парламента
 14. Правила понашања
 15. Правилник о дисциплинској одговорности
 16. Правилник о друштвеном раду
 17. Правилник о јавним набавкама

Важећи закони које можете преузети:

 1. Закон о средњем образовању и васпитању
 2. Закон о основама система образовања и васпитања