Правилници

Важећи правилници, приручници и посебни протоколи које можете преузети:

 1. Правилник о оцењивању
 2. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује средња школа
 3. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
 4. Правилник о похваљивању и награђивању ученика и избору ученика генерације
 5. Правилник о испитима
 6. Правилник о раду
 7. Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
 8. Правилник јавне набавке 2020
 9. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 10. Приручник за примену посебног протокола
 11. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Важећи закони које можете преузети:

 1. ЗАКОН О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
 2. ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА