Подаци о запосленима

 

Број систематизованих радних места према нивоу квалификација

 

ВСС

Назив радног места

Број извршилаца

Стручна спрема

Директор

1

ВСС

Наставник предметне наставе са одељењским старешинством, предмет: српски језик и књижевност

2.22

ВСС

Наставник предметне наставе са одељењским старешинством, предмет: енглески језик

0.33

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет: енглески језик

1.28

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет: немачки језик

0.44

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет: латински језик

0.22

ВСС

Наставник предметне наставе са одељењским старешинством, предмет: историја

0.75

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет: ликовна култура

0.20

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет: музичка уметност

0.15

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет: физичко васпитање

1.30

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет: филозофија

0.25

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет:  социологија

0.20

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет:  правна група предмета

0.10

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет: психологија

0.10

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет: географија

0.55

ВСС

Наставник предметне наставе са одељењским старешинством, предмет: математика

2.28

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет: математика

0.11

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет:  биологија и предмет/и из ове области

0.60

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет:  хемија

0.55

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет: физика

0.70

ВСС

Наставник предметне наставе са одељењским старешинством, предмет:

рачунарство и информатика (предмет/и из ове области)

1.32

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет:

рачунарство и информатика (предмет/и из ове области)

0.20

ВСС
Наставник предметне наставе, предмет:

електротехничка група предмета

2.47

ВСС

Наставник предметне наставе са одељењским старешинством, предмет:

машинска група предмета

2.28

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет:

машинска група предмета

1.27

ВСС

Наставник предметне наставе са одељењским старешинством, предмет:

текстилна група предмета

0.83

ВСС

Наставник практичне наставе са одељењским старешинством, предмет:

машинска група предмета

0.31

V степен стручне спреме

Наставник практичне наставе са одељењским старешинством, предмет:

текстилна група предмета

0.25

ВСС

Наставник практичне наставе, предмет:

текстилна група предмета

0.57

ВС

Наставник предметне наставе, предмет: грађанско васпитање

0.55

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет: верска настава 

0.35

ВСС

Наставник предметне наставе са одељењским старешинством, предмет:

изборни програм- уметност и дизајн

0.15

ВСС

Наставник предметне наставе, предмет:

изборни програм- језик, медији и култура

0.10

ВСС

Наставник предметне наставе предмет:

изборни програм- образовање за одрживи развој

0.15

ВСС

Наставник у оквиру пројекта обогаћеног једносменског рада

1

Организатор практичне наставе и вежби, предмет: машинство и обрада метала

0.50

V степен стручне спреме

Стручни сарадник: психолог / педагог

1

ВСС

Стручни сарадник: библиотекар

0.50

ВСС

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

1

ВСС

Референт за правне, кадровске и административне послове

0.50

ССС

Секретар установе

1

ВСС

Домар/мајстор одржавања

1

ССС

Техничар инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја и опреме

0.20

ССС

Техничар одржавања информационих система и технологија

0.50

ССС

Чистачица

4

ОШ

 

Укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификација

 

 

Стручна спрема

Број систематизованих извршилаца на свим радним местима Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време у својству приправника

Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)

Висока

27.75 21.08 1 3.87
Виша

0.57

0

0

1.41

Средња

3.01

1.93

0

2.05

Нижа 4 4 0

0

Укупно

35.33

27.01

1

7.33

 

  • Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа): /

 

  • Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години:

0.15% од пуног радног времена (наставник музичке културе)

 

  • Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској години: 3

 

  • Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години: /