Вести

Унапређивање тимског рада у Средњој школи у Новом Бечеју

Слабости и недостаци традиционалне наставе, који се огледају у мањем подстицају развитка стваралаштва и мотивисаности за самостална истражи-вања, детерминишу потребу да се наставни садржаји све чешће обрађају путем тимске наставе икорелације између различитих наставних предмета. Потребе савременог, реформисаног образовања налажу активну сарадњу наставника и заједничко планирање и реализацију наставног програма.  

У погледу тог изазова данашњице, Средња школа у Новом Бечеју настоји да дâ адекватан одговор путем перманентног рада на развијању компетенција наставника за комуникацију и сарадњу, са акцентом на преузимању активног учешћа у раду тимова и обучавању затимски рад.

У септембру 2015. године реализован је акредитован програм обуке под називом Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи. Предавање су одржале   Весна Мађаров, директор ОШ „Ђура Јакшић”, и Јована Милићев Радишић, школски психолог ОШ „Ђура Јакшић”.

Стручно усавршавање наставника је финансијски подржао Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу, националне мањине – националне заједнице путем одобреног конкурса за суфинансирање програма и пројеката у области основноги средњег образовања у АП Војводини за 2015. годину.

У уводном предавању детерминисана је разлика у дефинисању основних појмова тима и групе, а након тога обрађене су предвиђене теме програма: могућности за побољшање сарадње наставника у установи, стилови комуникације, асертивна права – разумевање и прихватање, асертивност у тимском раду, манипулација, услови за успешан рад тима, сукоби и кризе у тиму, ометајући фактори за асертивно понашање и  тренинг асертивног давања и примања извињења.

Методом активне наставе, са посебном пажњом на афицирање самосталног мисаоног и стваралачког трагања за могућим решењима постављеног проблема, наставници су били у прилици да усвајају предвиђени програм обуке. Уз стручно предавање реализаторки, наставници су на личном примеру спознали све специфичности тимског рада, перципирали коју улогу у тиму могу заузети у зависности од индивидуалних знања, способности и карактера. Акценат је посебно стављен на асертивна права и упућивање на превладавање конфликтних ситуација током сарадње.  Рад у мањим групама, кроз богат дијалог и комуникацију међу учесницима, обезбедио је остваривање циљева програма. Током рада је владала позитивна атмосфера, а решења су била духовита и креативна.

 У Средњој школи је пре четири године одржана обука Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе, истих реализаторки, и она је послужила као одличан основ за корелације наставних предмета и садржаја и организовање огледних часова у установи. Наставници су сада унапредили и проширили своја знања о тимском раду у настави.

''Више руку може померити брдо''