Јавне набавке

Јавна набавка рачунарске опреме

 1. Јавни позив
 2. Упутство понуђачима како да сачине понуду
 3. Критеријуми за доделу уговора
 4. Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
 5. Општи подаци о наручиоцу и предмету набавке
 6. Образац структуре цене са упутством како да се попуни
 7. Образац трошкова припреме понуде
 8. Техничка документација и планови
 9. Модел уговора

Документација за јавну набавку рачунара

 1. Одлука о спровођењу набавке
 2.  Општи подаци о наруциоцу и предмету набавке
 3. Образац трошкова припреме понуде
 4. Образац структуре цене са упутством како да се попуни
 5. Модел уговора
 6. Јавни позив
 7. Критеријуми за доделу уговора
 8. Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
 9. Техничка документација и планови
 10. Упутство понуђачима како да сачине понуду
 11. Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу

План јавних набавки за 2021. годину

22. јануара 2021. усвојен је план јавних набавки за 2021. годину.

Погледајте у документу испод, уз помоћ чега наша школа сматра да ће најбоље унапредити услове за рад.

План јавних набавки

Одлука о измени уговора о јавној набавци добара 

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Анита Бојић Перкин, директор Средње школе Нови Бечеј доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ (редни број ЈНОП 1-ЗН/2020)

 Подаци о Наручиоцу:

 • Назив: Средња школа Нови Бечеј
 • Адреса: Маршала Тита 5, Нови Бечеј
 • Интернет страна Наручиоца: http://www.srednjaskola-novibecej.edu.rs/
 • Врста наручиоца: установа

Врста предмета, опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН:

Предмет јавне набавке је набавка добара-интерактивиних табли са пројектором

Назив и ознака из општег речника набавки: 30200000 – Рачунарска опрема и материјал.

 Првобитна вредност уговора се није мењала.

Рок испоруке добара:

40 дана од дана закључења уговора односно до 9. маја 2020. године

 Измењени рок испоруке добара:

62 дана од дана закључења уговора односно до 31. маја 2020. године

Преузмите документ у целости:

Одлука о измени уговора о јавној набавци добара – интерактивних табли са пројектором

Набавка рачунарске опреме

Преузмите документа која су вам потребна у вези јавне набавке за набавку рачунарске опреме у Средњој школи.

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуде

Адаптација осветљења у Средњој школи

Преузмите документа која су вам потребна у вези јавне набавке за адаптацију осветљења у Средњој школи.

 1. Конкурсна документација
 2. Образац потврде – референтна листа
 3. Позив за подношење понуда
 4. Oдлука о додели уговора

Организовање екскурзије

На основу Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за гимназије (“Службени гласник РС” – “Просветни гласник” бр. 1/09) и на основу Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник РС” – “Просветни гласник“ бр. 1/09), Средња школа Нови Бечеј, расписује:

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзија ученика II, III и IV разреда у школској 2015/16. години

 

II, III и IV разред (дводневна екскурзија)

Путни правац: Нови Бечеј – Смедерево – Сребрно језеро – Доњи Милановац – ХЕ Ђердап – Мајданпек – Нови Бечеј.

Време реализације: пролеће 2016. године

Планирани број ученика: 100–140

Садржаји:

Први дан: полазак из Новог Бечеја у 7,00 часова испред школе. Обилазак Смедеревске тврђаве, уз стручно вођење туристичког водича. Наставак путовања до Великог Градишта и Сребрног језера, где је предвиђено слободно време за шетњу обалом језера. Потом, у наставку следи обилазак археолошког локалитета Лепенски вир. Након обиласка локалитета одлазак и смештај у хотел у Доњем Милановцу, вечера и организована дружење за ученике, ноћење.

Други дан: доручак, одлазак до ХЕ “Ђердап I” и разгледање унутрашњости хидроелектране са стручим водичем. Повратак у хотел, ручак. После ручка, полазак за Мајданпек у обилазак и разгледање Рајкове пећине. Након обиласка Рајкове пећине повратак за Нови Бечеј, са успутним паузама. Долазак пред школу у вечерњим часовима.

Превоз: – аутобус високе туристичке класе (клима, ТВ, фрижидер, тоалет, ДВД)

Додатни услови: плаћање у пет месечних рата; у цену укључити трошкове реализације свих садржаја (улазнице, трошкови водича, осигурање ученика и сл); број гратиса: за два наставника, гратис за лекара; смештај  у хотелу са минимум три звездице; цену исказати по ученику.

Упутство за формирање понуда може се преузети у року од 5 дана од дана објављивања огласа у секретаријату школе, радним даном од 8:00 до 13:00 часова уз доказ о претходној уплати 1.500,00 динара бесповратно на жиро рачун бр. 840-1267660-33, сврха уплате “Надокнада за преузимање Упутства”. Понуде са назнаком “За оглас – не отварати” у запечаћеној коверти, оверене потписом овлашћеног лица, подносе се у року од 10 дана од истека рока за преузимање Упутства на адресу: СРЕДЊА ШКОЛА, МАРШАЛА ТИТА 5, 23272 НОВИ БЕЧЕЈ.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана истека рока за подношења понуда. Понуђачи ће бити писмено обавештени о избору најповољније понуде у року од 3 дана од дана доношења одлуке. Школа нема обавезу закључивања уговора према изабраном понуђачу, ако се не испуне прописани услови у погледу броја ученика који се пријаве за екскурзију.

Додатне информације могу се добити на телефон: 023/771-077.