Јавне набавке

План јавних набавки за 2021. годину

22. јануара 2021. усвојен је план јавних набавки за 2021. годину.

Погледајте у документу испод, уз помоћ чега наша школа сматра да ће најбоље унапредити услове за рад.

План јавних набавки

Одлука о измени уговора о јавној набавци добара 

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Анита Бојић Перкин, директор Средње школе Нови Бечеј доноси ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ (редни број ЈНОП 1-ЗН/2020)

 Подаци о Наручиоцу:

  • Назив: Средња школа Нови Бечеј
  • Адреса: Маршала Тита 5, Нови Бечеј
  • Интернет страна Наручиоца: http://www.srednjaskola-novibecej.edu.rs/
  • Врста наручиоца: установа

Врста предмета, опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН:

Предмет јавне набавке је набавка добара-интерактивиних табли са пројектором

Назив и ознака из општег речника набавки: 30200000 – Рачунарска опрема и материјал.

 Првобитна вредност уговора се није мењала.

Рок испоруке добара:

40 дана од дана закључења уговора односно до 9. маја 2020. године

 Измењени рок испоруке добара:

62 дана од дана закључења уговора односно до 31. маја 2020. године

Преузмите документ у целости:

Одлука о измени уговора о јавној набавци добара – интерактивних табли са пројектором

Набавка рачунарске опреме

Преузмите документа која су вам потребна у вези јавне набавке за набавку рачунарске опреме у Средњој школи.

  1. Конкурсна документација
  2. Позив за подношење понуде

Адаптација осветљења у Средњој школи

Преузмите документа која су вам потребна у вези јавне набавке за адаптацију осветљења у Средњој школи.

  1. Конкурсна документација
  2. Образац потврде – референтна листа
  3. Позив за подношење понуда
  4. Oдлука о додели уговора

Организовање екскурзије

На основу Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за гимназије (“Службени гласник РС” – “Просветни гласник” бр. 1/09) и на основу Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник РС” – “Просветни гласник“ бр. 1/09), Средња школа Нови Бечеј, расписује:

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзија ученика II, III и IV разреда у школској 2015/16. години

 

II, III и IV разред (дводневна екскурзија)

Путни правац: Нови Бечеј – Смедерево – Сребрно језеро – Доњи Милановац – ХЕ Ђердап – Мајданпек – Нови Бечеј.

Време реализације: пролеће 2016. године

Планирани број ученика: 100–140

Садржаји:

Први дан: полазак из Новог Бечеја у 7,00 часова испред школе. Обилазак Смедеревске тврђаве, уз стручно вођење туристичког водича. Наставак путовања до Великог Градишта и Сребрног језера, где је предвиђено слободно време за шетњу обалом језера. Потом, у наставку следи обилазак археолошког локалитета Лепенски вир. Након обиласка локалитета одлазак и смештај у хотел у Доњем Милановцу, вечера и организована дружење за ученике, ноћење.

Други дан: доручак, одлазак до ХЕ “Ђердап I” и разгледање унутрашњости хидроелектране са стручим водичем. Повратак у хотел, ручак. После ручка, полазак за Мајданпек у обилазак и разгледање Рајкове пећине. Након обиласка Рајкове пећине повратак за Нови Бечеј, са успутним паузама. Долазак пред школу у вечерњим часовима.

Превоз: – аутобус високе туристичке класе (клима, ТВ, фрижидер, тоалет, ДВД)

Додатни услови: плаћање у пет месечних рата; у цену укључити трошкове реализације свих садржаја (улазнице, трошкови водича, осигурање ученика и сл); број гратиса: за два наставника, гратис за лекара; смештај  у хотелу са минимум три звездице; цену исказати по ученику.

Упутство за формирање понуда може се преузети у року од 5 дана од дана објављивања огласа у секретаријату школе, радним даном од 8:00 до 13:00 часова уз доказ о претходној уплати 1.500,00 динара бесповратно на жиро рачун бр. 840-1267660-33, сврха уплате “Надокнада за преузимање Упутства”. Понуде са назнаком “За оглас – не отварати” у запечаћеној коверти, оверене потписом овлашћеног лица, подносе се у року од 10 дана од истека рока за преузимање Упутства на адресу: СРЕДЊА ШКОЛА, МАРШАЛА ТИТА 5, 23272 НОВИ БЕЧЕЈ.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана истека рока за подношења понуда. Понуђачи ће бити писмено обавештени о избору најповољније понуде у року од 3 дана од дана доношења одлуке. Школа нема обавезу закључивања уговора према изабраном понуђачу, ако се не испуне прописани услови у погледу броја ученика који се пријаве за екскурзију.

Додатне информације могу се добити на телефон: 023/771-077.