Вести

Одлука о прекиду конкурса за пријем у радни однос

СРЕДЊА  ШКОЛА

НОВИ БЕЧЕЈ

МАРШАЛА ТИТА 5

БРОЈ : 01-27/5

ДАТУМ: 18. 3. 2020.

На основу  члана 126. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20) и Обавештења Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 18. 3. 2020. године, директор Средње школе доноси

ОДЛУКУ

О ПРЕКИДУ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Доноси се одлука да се прекину конкурси расписани за пријем у радни однос за радно место наставника математике и наставника физике, до укидања ванредног стања.

 Образложење

             Поводом Уредбе о мерама за време ванредног стања (“Службени гласник РС”, број 31/20) и Одлуке Владе о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања, 05 Број: 53-2504/2020 од 15. марта 2020. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је школама упутио следеће инструкције: Обуставља се поступак расписивања и спровођења конкурса у основним и средњим школама, који су започети након добијања сагласности Комисије Владе Републике Србије за ново запошљавање и расписивање конкурса, док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 и ванредно стање. Обустављање поступака из става 1. ове тачке школе примењују почев од 16. марта 2020. године, о чему треба да обавесте заинтересована лица – учеснике конкурса. Након престанка опасности од ширења заразне болести COVID-19 и ванредног стања, сви започети поступци се настављају.

На основу наведеног, директор Средње школе је донео одлуку да се прекину конкурси за пријем у радни однос за радно место наставника математике који је објављен у листу „Послови“ 11. 3. 2020. године, као и конкурс за наставника физике који је објављен у листу „Послови“ 18. 3. 2020. године. Сви започети поступци настављају се након прекида ванредног стања.

Поука о правном средству: Против ове одлуке није предвиђена правна заштита, пошто је право на жалбу директору и судску заштиту утврђено само за случај доношења одлуке о избору кандидата.

                                                                                                              Директор  школе

                                                                                             Анита Бојић Перкин,ср.